Küldetésünk

Lorántffy Zsuzsanna nyomán, egy jobb oktatásért

Kérdések sokasága fogalmazódik meg a tapasztalt, meglett emberekben is, mikor eldöntik, melyik iskolába írassák gyermeküket. Mi most ezekre a kérdésekre próbálunk meg válaszolni, segíteni a nehéz döntésben, és rávilágítani, hogy mennyire fontos korunk kiégett társadalmában a hitre nevelés, de egyúttal betekintést szeretnénk nyújtani iskolánk kulisszái mögé is.
Mi az oktatói munkánk célja ?
A jó oktatás alapjában véve olyan oktatás, amely az élet értelmét keresi. Célja, hogy mélyebben hatoljon a valóságba, és hogy feltárja annak összefüggéseit. "Nevelésünk lényege: Krisztushoz vezetni a gyermekeket". Ez az a nevelési többlet, amit a felekezeti iskoláink adnak. Ezek az intézmények senkit sem akarnak megtéríteni. Ha valaki vallásosként érkezett falai közé, abban elmélyül a hit, ha viszont hitetlenként ment oda, hitre juthat. Egy valamit viszont maradéktalanul nyújtanak mindenkinek ezek az iskolák: tartást, kitartást, azt, amit jobb szó híján hátgerincnek nevezünk. Talán azért lett a református intézmények tanítványaiból szinte kivétel nélkül egyenes ember. Ha körülnézünk a közelmúlt nagy neveinél, híres tudósaink életrajzában, tapasztalhatjuk, hogy túlnyomó többségük valamelyik felekezeti intézményben indult útjára. És azon is elgondolkodhatunk, hogy erre valamennyien büszkék, és máig szívesen járnak vissza iskolájukba emlékezni, az ott kapott mélyen emberi lelkületet felidézni. Intézményünk mottójának tekinthetjük, hogy a gyermeki gondolkodás sajátosságain alapuló keresztyén értékközpontú iskola vagyunk, a jóságot, igazságot és a bölcsességet meghatározó értéknek tekintjük. Kiemelt feladatunk a familiáris viszony megteremtése az iskolában. Célunk,hogy tanulóink tanuljanak meg segíteni, szolgálni, alázatosan szeretni. Szabadságra, életközösségre, értékelésre nevelünk, vagyis minden diák tudjon egyén lenni a közösségben.
Milyen profilú osztályaink léteznek?
a) Matematika – informatika (2014 óta elektromosságtan) szak
Igényes oktató munkával, a reál tantárgyak (matematika, informatika, fizika, kémia, biológia) elsajátítása mellett humán müveltséggel is tágul diákjaink látóköre.
b) Teológia szak
A magyar református iskolák szellemiségének, hagyományainak, az érzületi, lelkületi, közösségi erejének, valamint a családokkal és gyülekezetekkel kiépített meghatározó kapcsolatoknak a felhasználásával a képességeinkhez mért legtöbbet tesszük meg azért, hogy minden növendék fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak maga, a tanuló hordoz. Feladatunk minden diákot felkészíteni az élet oly sok területén elvárt tudásanyag-halmazra, amelyet az alábbi tantárgyak tanulmányozásából sajátíthatnak el: - nyelvek : magyar, román, angol, német, latin - müvészetek : rajz, zene, irodalom, színjátszás - reál tantárgyak: matematika, informatika, biológia, tudományok - szaktantárgyak: bibliaismeret, egyháztörténet, vallástörténet, lelki nevelés, etika (keresztyén erkölcstan), református irodalom
Hol tanulhat tovább a teológia szakon leérettségizett diák ?
A fent említett tantárgyakból is látható, hogy a tanulók nemcsak teológiai tantárgyakat sajátítanak el, hanem egy sokoldalú és széleskörü, inkább humán orientáltságú képzésben részesülnek, ugyanúgy mint a világi iskolák humán tagozatos diákjai. A teológiai osztályok végzettjei még kapnak útravalóul egy úgynevezett lelki térképet, amelynek segítségével megtalálhatják azokat a keresztyén-humanista értékeket, amelyeknek lényeges szabályforrása a Szentírás: „A Bibliának kell lennie annak a villamossági központnak, ahonnan a villamos áram szétömlik az egész oktatásba, hiszen a keresztyénség a népek történetére évszázadok óta oly hatalmas befolyást gyakorolt, hogyha a keresztyénséget, mint világtörténelmi hatást kikapcsoljuk, akkor sem a magunk korát, sem a korábbi évszázadokat nem tudjuk megérteni.”( Colijn Henrik)
Kihez fordulhat a gyermek a problémáival ?
Akik bármikor készségesen segítenek:iskolalelkész, tanárok, igazgatók, titkársági alkalmazottak, iskolapszichológus. A keresztyén pedagógus szereti Istent és felebarátját, mert megértette, hogy milyen hatalmas Isten szeretete és jóindulata iránta. Ígyekszik a tanulók lelki jólétét szolgálni. Mivel ösztönzik a gyermeket a szorgalmas és kitartó munkára (tanulásra)? Több típusú ösztöndíjjal, tanulmányi kirándulásokkal, versenyekkel (megyei, országos, nemzetközi), rendezvényekkel, cserediák-programmal stb. Lényeges, hogy iskolánk hagyja megélni a gyermekkort, tiszteletben tartja annak természetes sajátosságait. Az iskolai oktatás nem haszontalan ismeretannyaggal tölti meg a gyerek fejét, hanem fejleszti értelmi és erkölcsi képességeit. Az iskola aktívan kihasználja a gyermek természetes cselekvési vágyát, a játékra támaszkodik. Ez pedig nem más, mint az Élet útja, amely térbe – idöbe, a társadalomba való beilleszkedésünk alappilére.
(Bere Zsuzsanna, vallástanár)